Startsida Lägenhet 1 Lägenhet 2 Stuga Hyresvillkor
Välj önskad period härunder för att se vad som finns ledigt samt reservera
1 januari - 23 juni 2018 23 juni - 11 augusti 2018
endast veckouthyrning
11 augusti - 31 dec 2018

Allmänna och särskilda villkor för hyra av lägenhet/stuga
Avtalet är bindande för uthyraren först när hyresgästen erlagt anmälningsavften, vilket skall ske inom 5 arbetsdagar från det hyresgästen erhållit bekräftelse, om inte annat datum angivits i bekräftelse. Anmälningsavgiften är 500 kronor och utgör första delen av hyresbeloppet. Det åligger hyresgästen att granska bekräftelsen för undvikande av missförstånd.

Uthyrarens skyldigheter

Det åligger uthyraren att tillhandahålla och på lämpligt sätt överlämna nyckel till stugan/lägenheten ankomstdagen tidigast klockan 14:00.

Uthyrarens rätt att göra ändring före tillträdet

Uthyraren förbehåller sig rätten att utan ersättning till hyresgästen anvisa likvärdig stuga/lägenhet i de fall den bokade stugan/lägenheten, av skäl som ligger utanför uthyrarens möjligheter att påverka, ej finns tillgänglig, p.g.a brand eller annan skada, eller på annat sätt skadats så att det ej är beboeligt. Om hyresgästen häver avtalet kan hyresgästen aldrig kräva någon ersättning utöver den erlagda hyran.

Uthyrarens ansvar/reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras till uthyraren eller dennes ombud så snart dessa blivit kända av hyresgästen. Har hyresgästen underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej gett uthyraren möjlighet att tillrättalägga eventuella fel, kan hyresgästen ej i efterskott kräva ersättning. Anspråk på ersättning skall för att vinna beaktande göras till uthyraren inom 45 dagar efter hyrestidens utgång och skall avfattas skriftligt,

Avbeställning

Avbeställning gjord efter det hyresgästen erlagt hyresavgiften skall alltid ske skriftligen av hyresgästen. Hyresvärden kan, om hyresgästen så begär, bekräfta avbeställningen skriftligen. Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före tillträdesdagen utgår en ersättning om 500:- till uthyraren. Om en sådan avbeställd stuga/lägenhet hyrs ut till annan hyresgäst utgår ingen ersättning till uthyraren. Om avbeställning sker senare än 40 dagar före tillträdesdagen återbetalas 10 % av hyresbeloppet. Om avbeställning sker p g a sjukdom, olycksfall eller dödsfall utgår ingen kostnad till hyresvärden om läkarintyg kan uppvisas. Återbetalning av erlagd hyra sker normalt 2-3 veckor efter det uthyraren erhållit ett intyg som styrker den omständighet som åberopats vid avbeställningen.

Vårdplikt, användning

Antalet boende i stugan/lägenheten får ej överstiga antalet bäddar som angivits på hyresgästens bekräftelse. Uthyraren eller dennes ombud har rätt att omedelbart avvisa hyresgästen om antalet boende i stugan/lägenheten överstiger antalet bäddar utan att hyresgästen äger rätt till någon form av återbetalning även om hyrestiden ej har utgått. För omyndiga personer gäller att målsman skall ha givit sitt tillstånd att hyra varigenom denne ikläder sig hyresgästens ansvar. Vid bokning skall dennes fullständiga namn, telefon och adress anges. Målsmans intyg skall medföras.

Med hänsyn till allergiker får husdjur ej medföras. Av samma skäl får ej heller rökning ske inomhus. Detta måste respekteras av hyresgästen.Stugan/lägenheten skall av hyresgästen lämnas välstädad.

Övrigt
Täcke/filtar och kuddar ingår till varje bädd. Sänglinne och handdukar måste hyresgästen själv ta med sig. Förbrukningsmaterial ingår ej. Städmaterial finns i lägenheterna liksom vissa rengöringsmedel. Om hyresgästen ej kan nå resmålet p.g.a. brister i det transportsätt hyresgästen valt, återbetalas ej hyreskostnaderna. Stugan/lägenheten disponeras i regel från klockan 14:00 ankomstdagen till klockan 12:00 avresedagen. Hyresgästen skall vid avhämtning av nyckel kunna bestyrka att hela hyresbeloppet erlagts. Hyresgästen förbinder sig att ersätta alla kostnader vid eventuell skadegörelse på fastigheten och dess inventarier. Skulle skador eller ej utförd städning vid avresan medföra att nästkommande hyresgäst ej kan bo i stugan/lägenheten, förbinder sig hyresgästen att stå för merkostnader. Det åligger hyresgästen att sopsortera enligt de bestämmelser som Gotlands kommun fastställt och som anslagits i fastigheten. Ingen lägenhet är handicapanpassad.

Uppge följande vid bokning:

- antal personer
- namn
- ålder för icke myndiga
- postadress
- ankomstsätt (flyg/båt)
- ankomsttid (klockslag)
- avresetid
- telefon dagtid
- telefon kvällstid
- mobiltelefon

©Hjalmar Molin. phone +46(0)708870206 Info